Maha Paritta Pali [English]

MAHA PARITTA PALI
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUD DHASSA

PARITTA-PARIKAMMA

Samanta cakkavalesu, atra-gacchantu devata;
saddhammam muni rajassa, sunantu sagga-mokkhadam.

Dhamma ssavana kalo ayam bhaddanta. (3 times)

Namo tassa bhagavato arahato samma-sambuddhassa. (3 times)

Ye santa santa citta, tisarana sarana, ettha lokantare va;
bhumma bhumma ca deva, guna gana gahana byavata sabbakalam.
ete ayantu deva, vara-kanaka-maye, meruraje vasanto;
santo santosa hetum, muni-vara- vacanam, sotumaggam samagga.

Sabbesu cakkavalesu, yakkha deva ca brahmano;
yam amhehi katam punnam, sabba-sampatti-sadhakam.

Sabbe tam anumoditva, samagga sasane rata;
pamada-rahita hontu, arakkhasu visesato.

Sasanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbada;
sasanampi ca lokanca, deva rakkhantu sabbada.

Saddhim hontu sukhi sabbe, parivarehi attano;
anigha sumana hontu, saha sabbehi natibhi.

Rajato va corato va
manussato va amanussato va
aggito va udakato va
pisacato va khanukato va
kandakato va nakkhattato va
janapada rogato va asaddhammato va
asanditthito va asappurisato va
canda-hatthi-assa-miga-gona-kukkura-
ahi-vicchikka-manisappa-dipi-accha-taraccha-
sukara-mahimsa-yakkha-rakkhasadihi
nanabhayato va nanarogato va
nanaupaddavato va arakkham ganhantu.

MANGALA SUTTA

Yam mangalam dvadasahi,
cintayimsu sadevaka;
sotthanam nadhigacchanti,
atthattimsanca mangalam.

Desitam devadevena,
sabba papa vinasanam;
sabba loka hitatthaya,
mangalam tam bhanama he.

Evam me sutam:
ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame.
Atha kho annatara devata,
abhikkantaya rattiya abhikkantavanna,
kevalakappam jetavanam obhasetva,
yena bhagava tenupasankami,
upasankamitva bhagavantam abhivadetva
ekamantam atthasi. ekamantam thita kho
sa devata bhagavantam gathaya ajjhabhasi.

Bahu deva manussa ca,
mangalani acintayum;
akankhamana sotthanam,
bruhi mangalam-uttamam.

Asevana ca balanam,
panditanan ca sevana;
puja ca pujaneyyanam,
etam mangalam-uttamam.

Patirupadesavaso ca,
pubbe ca katapunnata;
attasammapanidhi ca,
etam mangalam-uttamam.

Bahusaccanca sippanca,
vinayo ca susikkhito;
subhasita ca ya vaca,
etam mangalam-uttamam.

Matapitu-upatthanam,
puttadarassa sangaho;
anakula ca kammanta,
etam mangalam-uttamam.

Dananca dhammacariya ca,
natakananca sangaho;
anavajjani kammani,
etam mangalam-uttamam.

Arati virati papa,
majjapana ca samyamo;
appamado ca dhammesu,
etam mangalam-uttamam.

Garavo ca nivato ca,
santutthi ca katannuta;
kalena dhammassavanam,
etam mangalam-uttamam.

Khanti ca sovacassata,
samanananca dassanam;
kalena dhammasakaccha,
etam mangalam-uttamam.

Tapo ca brahmacariyanca,
ariyasaccana dassanam
nibbana sacchikiriya ca
etam mangalam-uttamam.

Phutthassa lokadhammehi,
cittam yassa na kampati;
asokam virajam khemam,
etam mangalam-uttamam.

Etadisani katvana,
sabbattha maparajita;
sabbattha sotthim gacchanti;
tam tesam mengalam-uttamam.

Mangala suttam nitthitam.

RATANASUTTA

Panidhanato patthaya tathagatassa dasa paramiyo,
dasa upaparamiyo,
dasa paramattha paramiyoti samattimsa paramiyo,
panca mahapariccage, lokatthacariyam
natatthacariyam buddhatthacariyanti tisso cariyayo
pacchimabhave gabbhavokkantim
jatim abhinikkhamanam
padhanacariyam bodhipallanke maravijayam
sabbannutananappativedham dhammacakkappavattanam,
nava lokuttaradhammeti sabbepi-me
buddhagune avajjetva
vesaliya tisu pakarantaresu tiyama rattim
parittam karonto ayasma anandatthero viya
karunnacittam upatthapetva: –

Kotisata sahassesu, cakka valesu devata;
yassa-nam patigganhanti, yanca vesaliya pure.

Roga manussa dubbhikkha-sambutam tividham bhayam;
khippa-mantaradhapesi, parittam tam bhanama he.

Yanidha bhutani samagatani,
bhummani va yani va antalikkhe;
sabbe va bhuta sumana bhavantu,
atho pi sakkacca sunantu bhasitam.

Tasma hi bhuta nisametha sabbe,
mettam karotha manusiya pajaya;
diva ca ratto ca haranti ye balim,
tasma hi ne rakkhatha appamatta.

Yam kinci vittam idha va huram va,
saggesu va yam ratanam panitam;
na no samam atthi tathagatena,
idampi buddhe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Khayam viragam amatam panitam,
yad-ajjhaga sakyamuni samahito;
na tena dhammena samatthi kinci,
idampi dhamme ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Yam buddhasettho parivannayi sucim,
samadhim-anantarikanna-mahu,
samadhina tena samo na vijjati;
idampi dhamme ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Ye puggala attha satam pasattha,
cattari etani yugani honti,
te dakkhineyya sugatassa savaka,
etesu dinnani mahapphalani;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Ye suppayutta manasa dalhena,
nikkamino gotama sasanamhi;
te pattipatta amatam vigayha,
laddha mudha nibbuti bhunjamana;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Yathindakhilo pathavissito siya,
catubbhi vatehi asampakampiyo;
tathupamam sappurisam vadami,
yo ariyasaccani avecca passati;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Ye ariyasaccani vibhavayanti,
gambhira pannena sudesitani;
kincapi te honti bhusam pamatta,
na te bhavam atthamam-adiyanti;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Saha-v-assa dassana sampadaya,
tayassu dhamma jahita bhavanti;
sakkayaditthi vicikicchitanca,
silabbatam va pi yad-atthi kinci;

Catuh-apayehi ca vippamutto,
chaccabhi thanani abhabba katum;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Kincapi so kamma karoti papakam,
kayena vaca uda cetesa va;
abhabba so tassa paticchadaya,
abhabbata dittapadassa vutta;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Vanappagumbe yatha phussitagge,
gimhana mase pathamasmim gimhe;
tathupamam dhammavaram adesayi,
nibbanagamim paramam hitaya;
idampi buddhe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Varo varannu varado varaharo,
Annuttaro dammavaram adesayi;
idampi buddhe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Khinam puranam, nava n’atthi sambhavam,
virattacitta-yatike bhavasmim;
te khinabija avirulhichanda,
nibbanti dhira yathayam padipo;
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Yanidha bhutani samagatani,
bhummani va yani va antalikkhe;
tathagathm deva manussa pujitam,
buddnam namassama, suvatthi hotu.

Yanidha bhutani samagatani,
bhummani va yani va antalikkhe;
tathagathm deva manussa pujitam,
dhammam namassama, suvatthi hotu.

Yanidha bhutani samagatani,
bhummani va yani va antalikkhe;
tathagathm deva manussa pujitam,
samgham namassama, suvatthi hotu.

Ratana Suttam Nitthitam.

METTA SUTTA

Yassanubhavato yakkha,
neva dassenti bhisanam;
yamhi ceva-nuyunjanto,
rattindivam-atandito.

Sukham supatisutto ca,
papam kinci na passati;
evamadi gunupetam,
parittam tam bhanama he.

Karaniyam-attakusalena,
yanta santam padam abhisamecca;
sakko uju ca suhuju ca,
suvaco cassa mudu anatimani.

Santussako ca subharo ca,
appa kicco ca sallahuka vutti;
santindriyo ca nipako ca,
appagabbho kulesva-nanugiddho.

Na ca khuddha-macare kinci,
yena vinnu pare upavadeyyum;
sukhino va khemino hontu,
sabbasatta bhavantu sukhitatta.

Ye keci panabhutatthi,
tasa va thavara va-navasesa;
digha va ye va mahanta,
majjhima rassaka anuka thula.

Dittha va ye va adittha,
ye va dure vasanti avidure;
bhuta va sambhavesi va,
sabbasatta bhavantu sukhitatta.

Na paro param nikubbetha,
natimannetha katthaci na kanci;
byarosana patighasanna,
nanna mannassa dukkha miccheyya.

Mata yatha niyamputta-
mayusa ekaputta manurakkhe;
evampi sabbabhutesu;
manasam bhavaye aparimanam

Mettanca sabbalokasmi,
manasam bhavaye aparimanam;
uddham adho ca tiriyanca,
asambadham averamasapattam

Tittham caram nisinno va,
sayano yavatassa vita-middho;
etam satim adhittheyya,
brahma metam vihara-midha-mahu.

Ditthinca anupaggamma,
silava dassanena sampanno;
kamesu vinaya gedham,
na hi jatuggabbhaseyya puna-reti.

Metta Suttam Nitthitam

KHANDHA SUTTA

Sabbasivisa jatinam,
dibbamanta gadam viya;
yam naseti visam ghoram,
sesancapi parissayam.

Anakkhettamhi sabbattha,
sabbada sabbapaninam;
sabbassopi nivareti,
parittam tam bhanama he.

Virupakkhehi me mettam,
mettam erapathehime;
chabyayuttehi me mettam,
mattam kanhagotamakehi ca.

Apadakehi me mettam,
mettam dvipadakehi me;
catuppadehi me mettam,
mettam bahuppadehi me.

Ma mam apadako himsi,
ma mam himsi dvipadako;
ma mam catuppaddo himsi,
ma mam himsi bahuppado.

Sabbe satta sabbe pana,
sabbe bhuta ca kevala;
sabbe bhadrani passantu,
ma kanci papa magama.

Appamano buddho,
appamano dhammo;
appamano samgho,
pamana vantani sarisapani;
ahi vicchika satapadi,
unnanabhi sarabu musika.

Kata me rakkha, katam me parittam,
patikkamantu bhutani;
so ham namo bhagavato,
namo sattannam sammasambuddhanam.

Khandha Suttam Nitthitam.

MORA SUTTA

Purentam bodhi sambhare,
nibbattam mora yoniyam;
yena samvihita rakkham,
mahasattam vanecara.

Cirassam vayamantapi,
neva sakkhimsu ganhitum,
“brahmamantan” ti akkhatam,
parittam tam bhanama he.

Udetayam cakkhuma ekaraja,
harissa vanno pathavippa bhaso;
tam tam namassami harissa vannam
pathavippa bhasam
tayajja gutta viharemu divasam.

Ye brahmana vedagu sabbadhamme,
te me namo, te ca mam palayantu;
namatthu buddhanam, namatthu bodhiya,
namo vimuttanam, namo vimuttiya;
imam so parittam katva,
moro carati esana.

Apetyam cakkhuma ekaraja,
harissa vanno pathavippa bhaso;
tam tam namassami harissa vannam pathavippabhasam,
tayajja gutta viharemu rattim.

Ye brahmana vedagu sabbadhamme,
te me namo, te ca mam palayantu;
namatthu buddhanam, namatthu bodhiya,
namo vimuttanam, namo vimuttiya;
imam so parittam katva,
moro vasa makappayi.

Mora Suttam Nitthitam

VATTA SUTTA

Purentam bodhi sambhare,
nibbattam vatta jatiyam;
yassa tejena davaggi,
mahasattam vivajjayi.

Therassa sariputtassa,
loka nathena bhasitam;
kappatthayim mahatejam,
parittam tam bhanama he.

Atthi loke silaguno,
saccam soceyya-nuddaya;
tena saccena kahami,
saccakiriya-manuttaram.

Avajjetva dhamma balam,
saritva pubbake jine;
sacca balam-avassaya,
sacca kiriyam-akasaham.

Santi pakkha apatana,
santi pada avancana;
mata pita ca nikkhanta,
jataveda patikkama.

Saha sacce kate mayham,
mahapajjalito sikhi;
vajjesi solasa karisani,
udakam patva yatha sikhi;
saccena me samo natthi,
esa me saccaparami.

Vatta Suttam Nitthitam

DHAJJAGGA SUTTA

Yassa-nussaranenapi,
antalikkhepi panino;
patittham-adhigacchanti,
bhumiyam viya sabbatha.

Sabbupaddava jalamha,
yakkha coradisambhava;
ganana na ca muttanam,
parittam tam bhanama he.

Evam me sutam
ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame.

Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
“bhikkhavo” ti,
“bhaddante” ti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
bhagava etadavoca –
bhutapubbam bhikkhave devasura sangamo
samupabyulho ahosi.
atha kho bhikkhave sakko devanamindo
deve tavatimse amantesi –
“sace marisa devanam sangamagatanam uppajjeyya
bhayam va chambhitattam va lomahamso va,
mameva tasmim samaye dhajaggam ullokeyyatha;
mamam hi vo dhajaggam ullokayatam
yam bhavissati bhayam va chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyissati.

No ce me dhajaggam ullokeyyatha,
atha pajapatissa devarajassa
dhajaggam ullokeyyatha.
pajapatissa hi vo devarajassa
dhajaggam ullokayatam
yam bhavissati bhayam va chambhitattam va,
lomahamso va, so pahiyissati.

No ce pajapatissa devarajassa
dhajaggam ullokeyyatha,
atha varunassa devarajassa
dhajaggam ullokeyyatha,
varunassa hi vo devarajassa
dhajaggam ullokayatam
yam bhavissati bhayam va
chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyissati.

No ce varunassa devarajassa
dhajaggam ullokeyyatha
atha isanassa devarajassa dhajaggam
ullokeyyatha;
isanassa hi vo devarajassa dhajaggam
ullokayatam
yam bhavissati bhayam va
chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyissatiti.

tam kho pana bhikkhave
sakkassa va devanamindassa
dhajaggam ullokayatam,
pajapatissa va devarajassa
dhajaggam ullokayatam ,
varunassa va devarajassa
dhajaggam ullokayatam,
isanassa va devarajassa
dhajaggam ullokayatam,
yam bhavissati bhayam va
chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyethapi
no pahiyetha.

Tam kissa hetu
sakko hi bhikkhave devanamindo
avitarago avitadoso
avitamoho bhiru chambhi utrasi palayiti.

Ahanca kho bhikkhave evam vadami,
sace tumhakam bhikkhave
arannagatanam va
rukkha mulagatanam va
sunnagaragatanam va
uppajjeyya bhayam va
chambhitattam va
lomahamso va, mameva tasmim
samaye anussareyyatha –

Iti pi so bhagava araham, sammasambuddho,
vijjacaranasampanno, sugato, lokavidu,
anuttaro purisa dammasarathi,
sattha devamanussanam, buddho, bhagava” ti.

Mamam hi vo bhikkhave anussaratam
yam bhavissati bhayam va chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyissati.

No ce mam anussareyyatha,
atha dhammam anussareyyatha –

Svakkhato bhagavata dhammo,
sanditthiko, akaliko, ehipassiko, opaneyyiko,
paccattam veditabbo vinnuhi ti.

Dhammam hi vo bhikkhave anussaratam
yam bhavissati bhayam va chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyissati

No ce dhammam anussareyyatha,
atha samgham anussareyyatha –

Suppatipanno bhagavato savakasamgho,
ujuppatipanno bhagavato savakasamgho,
nayappatipanno bhagavato savakasamgho,
samicippatipanno bhagavato savakasamgho,
yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala;
esa bhagavato savakasamgho, ahuneyyo,
pahuneyyo, dakkhineyyo, anjalikaraniyo, anuttaram
punnakkhettam lokassa ti.

Samgham hi vo bhikkhave anussaratam
yam bhavissati bhayam va
chambhitattam va
lomahamso va, so pahiyissati.

Tam kissa hetu
tathagato hi bhikkhave araham sammasambuddho
vitarago vitadoso vitamoho
abhiru achambhi anutrasi apalayiti.

Idamavoca bhagava,
idam vatvana sugato
athaparam etadavoca sattha

Aranne rukkhamuleva,
sunnagare va bhikkhavo.
anussaretha sambuddham,
bhayam tumhaka no siya.

No ce buddham sareyyatha,
lokajettham narasabham;
atha dhammam sareyyatha,
niyyanikam sudesitam.

No ce dhammam sareyyatha,
niyyanikam sudesitam;
atha samgham sareyyatha,
punnakkhettam anuttaram.

Evam buddham sarantanam,
dhammam samghanca bhikkhavo;
bhayam va chambhitattam va,
lomahamso na hessati.

Dhajagga Suttam Nitthitam.

ATANATIYA SUTTA

Appasannehi nathassa,
sasane sadhusammate;
amanussehi candehi,
sada kibbisakaribhi.

Parisanam catassannam,
ahimsaya ca guttiya;
yam desesi mahaviro,
parittam tam bhanama he.

Vipassissa ca namatthu,
cakkhumantassa sirimato;
sikkhissapi ca namatthu,
sabbabhuta-nukampino.

Vessabhussa ca namatthu,
nhatakassa tapassino;
namatthu kakusandhassa,
marasena-pamaddinno.

Konagamanassa namatthu,
brahmanassa vusimato;
kassapassa ca namatthu,
vippamuttassa sabbadhi.

Angirasassa namatthu,
sakyaputtassa sirimato;
yo imam dhammam desesi,
sabbadukkha-panudanam.

Ye capi nibbuta loke,
yathabhutam vipassisum;
te jana apisunatha,
mahanta vitasarada.

Hitam deva manussanam,
yam namassanti gotamam;
vijjacaranasampannam,
mahantam vitasaradam.

Ete canne ca sambuddha,
Aneka satakotiyo;
sabbe buddha samasama,
sabbe buddha mahiddhika.

Sabbe dasa balupeta,
vesarajjeh-upagata;
sabbe te patijananti,
asabham thana muttamam.

Sihanadam nadante-te,
parisasu visarada;
brahma cakkam pavattenti,
loke appativattiyam.

Upeta buddha dhammehi,
attharasahi nayaka;
battimsa lakkhanupeta,
sita nubyanjana dhara.

Byama ppabhaya suppabha,
sabbe te muni kunjara;
buddha sabbannuno ete,
sabbe khinasava jina.

Mahapabha mahateja,
mahapanna mahabbala;
mahakarunika dhira,
sabbesanam sukhavaha.

Dipa natha patittha ca,
tana lena ca paninam;
gati bandhu mahessasa,
sarana ca hitesino.

Sadevakassa lokassa,
sabbe ete parayana;
tesa’ham sirasa pade,
vandami purisuttame.

Vacasa manasa ceva,
vandam-ete tathagate;
sayane asane thane,
gamane capi sabbada.

Sada sukkhena rakkhantu,
buddha santikara tuvam;
tehi tvam rakkhito santo,
mutto sabbabhayehi ca.

Sabbaroga vinimutto,
sabbasantapa vajjito;
sabbaveram-atikkanto,
nibbuto ca tuvam bhava.

Tesam saccena silena,
khanti metta balena ca;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Puratthimasmim disabhage,
santi bhuta mahiddhika;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Dakkhinasamim disabhage,
santi deva mahiddhika;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Pacchimasmim disabhage,
santi naga mahiddhika;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Uttarasmim disabhage,
santi yakkha mahiddhika;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukkhena ca.

Puratthimena dhatarattho,
dakkhinena virulhako;
pacchimena virupakkho,
kuvero uttaram disam.

Cattaro te maharaja,
lokapala yasassino;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Akasattha ca bhumattha,
deva naga mahiddhika;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Iddhimanto ca ye deva,
vasanta idha sasane;
tepi amhe-nurakkhantu,
arogena sukhena ca.

Sabbitiyo vivajjantu,
soko rogo vinassatu;
ma te bhavantv-antaraya,
sukhi dighayuko bhava.

Abhivadana silissa,
niccam vuddhapacayino;
cattaro dhamma vaddhanti,
ayu vanno sukham balam.

Atanatiya Suttam Nitthitam.

ANGULIMALA SUTTA

Parittam yam bhanantassa,
nisinnatthana dhovanam;
udakampi vinaseti,
sabbameva parissayam.

Sotthina gabbha vutthanam,
yanca sadheti tankhane;
therassa ngulimalassa,
lokanathena bhasitam;
kappatthayim mahatejam,
parittam tam bhanama he.

Yato’ham bhagini ariyaya jatiya jato,
nabhijanami sancicca panam jivita voropeta;
tena saccena sotthi te hotu sotthi gabbhassa.

Angulimala Suttam Nitthitam.

BOJJHANGA SUTTA

Samsare samsarantanam,
sabbadukkha vinasane;
satta dhamme ca bojjhange,
marasena pamaddane.

Bujjhitva ye cime satta,
tibhava muttakuttama;
ajati majara byadhim,
amatam nibbhayam gata.

Evamadi gunupetam,
aneka guna sangaham;
osadhanca imam mantam,
bojjhanganca bhanama he.

Bojjhango sati sankhato,
dhammanam vicayo tatha;
viriyam piti pasaddhi,
bojjhanga ca tathapare.

Samadh-upekkha bojjhanga,
satte’te sabbadassina;
munina sammadakkhata,
bhavita bahulikata.

Samvattanti abhinnaya,
nibbanaya ca bodhiya;
etena saccavajjena,
sotthi te hotu sabbada.

Ekasmim samaye natho,
moggallananca kassapam;
gilane dukkhite disva,
bojjhange satta desayi.

Te ca tam abhinanditva,
roga muccimsu tankhane;
etena saccavajjena,
sotthi te hotu sabbada.

Ekada dhammarajapi,
gelannena’bhipilito;
cundattherena tamyeva,
bhanapetvana sadaram.

Sammoditvana abadha,
tamha vutthasi thanaso,
etena saccavajjena,
sotthi te hotu sabbada.

Pahina te ca abadha,
tinnannampi mahesinam;
maggahata kilesava,
patta’nuppatti dhammatam;
etena saccavajjena,
sotthi te hotu sabbada.

Bojjhanga Suttam Nitthitam.

PUBBANHA SUTTA

Yam dunnimittam avamangalanca,
yo ca manapo sakunassa saddo;
papaggaho dussupinam akantam,
buddhanubhavena vinasam-entu.

Yam dunnimittam avamangalanca,
yo ca manapo sakunassa saddo;
papaggaho dussupinam akantam,
dhamanubhavena vinasam-entu.

Yam dunnimittam avamangalanca,
yo ca manapo sakunassa saddo;
papaggaho dussupinam akantam,
samghanubhavena vinasam-entu.

Dukkhappatta ca niddukkha,
bhayappatta ca nibbhaya;
sokappatta ca nissoka,
hontu sabbepi panino.

Ettavata ca amhehi,
sambhatam punnasampadam;
sabbe deva numodantu,
sabbasampatti-siddhiya.

Danam dadantu saddhaya,
silam rakkhantu sabbada;
bhavanabhirata hontu,
gacchantu devata’ gata.

Sabbe buddha balappatta,
paccekananca yam balam;
arhantananca tejena,
rakkham bandhami sabbaso.

Yam kinci vittam idha va huram va,
saggesu va yam ratanam panitam;
na no samam atthi tathagatena,
idampi buddhe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Yam kinci vittam idha va huram va,
saggesu va yam ratanam panitam;
na no samam atthi tathagatena,
idampi dhamme ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Yam kinci vittam idha va huram va,
saggesu va yam ratanam panitam;
na no samam atthi tathagatena,
idampi samghe ratanam panitam,
etena saccena suvatthi hotu.

Bhavatu sabbamangalam,
rakkhantu sabbadevata;
sabba-buddhanubhavena,
sada sukhi bhavantu te.

Bhavatu sabbamangalam,
rakkhantu sabbadevata;
sabba-dhammanubhavena,
sada sukhi bhavantu te.

Bhavatu sabbamangalam,
rakkhantu sabbadevata;
sabba-samghanubhavena,
sada sukhi bhavantu te.

Maharuniko natho,
hitaya sabbapaninam;
puretva parami sabba,
patto sambodhimuttamam;
etena saccavajjena,
sotthi te hotu sabbada.

Jayanto bodhiya mule,
sakyanam nandi vaddhano,
evameva jayo hotu,
jayassu jaya mangale.

Aparajita pallanke,
sise puthuvipukkhale,
abhiseke sabba buddhanam,
aggappatto pamodati.

Sunakkhattam sumangalam,
suppabhatam suhutthitam;
sukhano sumuhutto ca,
suyittham brahmacarisu.

Padakkhinam kayakammam,
vacakammam padakkhinam;
padakkhinam manokammam,
panidhi te padakkhine.

Padakkhinani katvana,
labhantatthe padakkhine;
te atthaladdha sukhita,
virulha buddha sasane.
aroga sukhita hotha,
saha sabbehi natibhi.

Pubbanha Suttam Nitthitam

Mahaparitta Pali Nitthitam